خدمات فنی و مهندسی

ارائه خدمات فنی و مهندسی متنوع و با کیفیت مطلوب در زمینه  کلیه امور مرتبط با نقشه برداری , ژئودزی , فتوگرامتری و سیستم های اطلاعات جغرافیائی و انجام طرحهای مطالعاتی و اجرائی متعدد در سطح کشور

تهیه پروفیل طولی و عرضی و نیز انجام مطالعات حجم عملیات خاکی جهت پروژه های مطالعاتی و اجرائی راه , راه آهن , انواع تونلها و غیره

تهیه نقشه های توپوگرافی در مقیاسهای مختلف با استفاده از نرم افزار ParadEyes و نرم افزار های فتو گرامتری رقومی

تولید سامانه و نرم افزار GIS سه بعدی مبتنی بر تصاویر و ویدئوهای پانورامای سه بعدی مختصات دار (سامانه فرادیدار) برای اولین بار در کشور و منطقه خاورمیانه